Halaman Utama > Sadhana Tantra Satya Buddha > Rupang dan Thangka


 • Bhagavati Sitatapatra - 大白傘蓋佛母
 • Bhagavati Sitatapatra - 大白傘蓋佛母
 • Tara Merah - 紅度母
 • Vajravarahi - 金剛亥母
 • Hayagriva Vidyaraja - 馬頭明王
 • Cakrasamvara - 勝樂金剛
 • Tara Merah - 紅度母
 • Simhamuka Dakini - 獅面空行母
 • Avalokitesvara Amoghapasha - 不空羂索觀音
 • Bhaisajyaguru Buddha - 藥師如來
 • Bhagavati Cundi - 準提佛母
 • Jambhala Kuning - 黃財神
 • Ksitigarbha Bodhisattva - 地藏王菩薩
 • Maha Padmakumara Putih - 大白蓮花童子
 • Tara Putih - 白度母
 • Mahapratisara Bodhisattva - 大隨求菩薩
 • Raja Agung Avalokitesvara - 高王觀世音
 • Mahadewi Yaochi Hitam - 黑面金母
 • Mahottara Heruka - 大幻化網金剛
 • Mahottara Heruka - 大幻化網金剛
 • Bodhisattva Akashagarbha - 虛空藏菩薩
 • Bodhisattva Maitreya - 彌勒菩薩
 • Samanthabadra - 普賢菩薩
 • Mahadewi Yaochi Hitam - 黑面金母
 • Raga Vidyaraja - 愛染明王
 • Vajravarahi - 金剛亥母
 • Buddha Amitayus - 長壽佛
 • Buddha Amitabha - 阿彌陀佛
 • Humsvaradini Tara - 吽音佛母
 • Raja Pundarika - 白蓮花王
 • Avalokitesvara Amoghapasha - 不空羂索觀音
 • Bodhisattva Bahari - 天上聖母
 • Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva - 高王觀世音菩薩
 • Mahamayuri Vidyarajni - 孔雀明王
 • Akasagarbha Bodhisattva - 虛空藏菩薩
 • Manohara Vasudhara - 勾財天女
<<<123>>> Tampilkan Garis