Halaman Utama > Fokus Internasional > Gatha Pujian Upacara Luotian Dajiao Zhenfo Zong


Gatha Pujian Upacara Luotian Dajiao Zhenfo Zong

Musik untuk latihan pelantunan gatha Upacara Luotian Dajiao
*Klik judul gatha untuk memutar musik

1. Musik latihan pelantunan : 唯願瑤池金母讚偈 ( Weiyuan Yaochijinmu Zanji )

Yáochí jīnmǔ, dà xiǎn fǎ-lì.
Mahadewi Yaochi mengerahkan Dharmabala agung

Shàng-miào fǎ-wèi, guī-yī sān-bǎo.
Rasa Dharma terluhur, bersarana kepada Triratna.

Qīng-jìng gān-lù, xíng dà-cí-bēi.
Amrta nan suci, mencurahkan welas asih agung.

Yǐn-shí chōng-zú, lì-yì yǒu-qíng.
Makan dan minum terpenuhi, memberikan manfaat bagi semua makhluk.

Zī-rùn xīn-tián, qiú wú-shàng dào.
Menyegarkan hati, berupaya mencapai Anuttarabodhi.

Fú-dé zhì-huì, bù-shòu lún-huí.
Berkah dan kebijaksanaan bertambah, terbebas dari tumimbal lahir.

Fā pú-tí-xīn, lí è kǔ-guǒ.
Membangkitkan Bodhicitta, terbebas dari penderitaan alam rendah.

Yǒng lí xié-xing, wǎng-shēng jí-lè.
Selamanya menghindari perbuatan jahat, terlahir di Sukhavatiloka.


2. Musik latihan pelantunan : 十方一切剎讚偈 ( Shifang Yiqiecha Zanji )

Shí-fāng yī-qiè chā.
Sepuluh penjuru ksetra,

Zhū-fo pú-sà zhòng.
Para Buddha dan Bodhisattva ( di sepuluh penjuru ksetra ),

Wú-liàng zhū shèng-xián.
Segenap para suci yang tak terhingga banyaknya,

Jí zhū yè-dào guān.
Beserta segenap Dewata pejabat di alam karma,

Wéi-yuàn dà cí-bēi.
Semoga berwelas asih,

Jiàng-lín yú fǎ huì.
Hadir dalam upacara ini,

Shè-shòu dà gòng-yǎng.
Untuk menerima persembahan agung,

Námó Bǎo-tán-huá pú-sà mó-hē-sà.
Namo Bodhisattva Mahasattva Mestika Bunga Cendana

Námó Bǎo-tán-huá pú-sà mó-hē-sà.
Namo Bodhisattva Mahasattva Mestika Bunga Cendana

Námó Bǎo-tán-huá pú-sà mó-hē-sà.
Namo Bodhisattva Mahasattva Mestika Bunga Cendana


3. Musik latihan pelantunan : 楊枝淨水讚 ( Yangzhi Jingshui Zan )

Yáng-zhī jìng-shuǐ. Biàn-sǎ sān-qiān.
Air suci dari ranting yangliu, dipercikkan ke tiga ribu lokadhatu,

Xìng-kōng bā-dé lì rén-tiān.
Air suci 8 kebajikan dan pengetahuan sunyata, memberikan manfaat kepada para Dewa dan manusia,

È-guǐ miǎn zhēn-yàn.
Preta terbebas dari derita kerongkongan setipis jarum,

Miè-zuì chú qiān.
Memadamkan karma buruk dan membersihkan pelanggaran,

Huǒ-yàn huà hóng-lián.
Kobaran api menjadi kolam padma,

Námó Qīng-liáng-di Pú-sà-mó-hē-sà.
Namo Bodhisattva Mahasattva dalam ksetra nan sejuk,

Námó Dà-bēi Guān-shì-yīn Pú-sà.
Namo Mahakaruna Avalokitesvara Bodhisattva.


4. Musik latihan pelantunan : 栴檀讚偈 ( Zhantan Zanji )

Zhān-tán hǎi'àn.
Pantai Cendana

Lú-re míng-xiāng.
Dupa berkualitas menyala di pendupaan,

Yé-shū mǔ-zǐ liǎng wú-yāng.
Yasodhara dan putra-Nya dalam kondisi tenteram,

Huǒ-nèi dé qīng-liáng.
Di dalam api, namun tetap sejuk ( *Kisah Putri Yasodhara yang sedang mengandung tetap selamat walau berada dalam kobaran api )

Zhì-xīn jīn-jiāng. Yī-zhù biàn shí-fāng.
Sepenuh hati, sebatang dupa memenuhi sepuluh penjuru,

Námó Jiāo-miàn Guǐ-wáng Dà-shì Mó-hē-sà
Namo Bodhisattva Mahasattva Raja Setan Bermuka Terbakar

Námó Jiāo-miàn Guǐ-wáng Dà-shì Mó-hē-sà
Namo Bodhisattva Mahasattva Raja Setan Bermuka Terbakar

Námó Jiāo-miàn Guǐ-wáng Dà-shì Mó-hē-sà
Namo Bodhisattva Mahasattva Raja Setan Bermuka Terbakar


5. Musik latihan pelantunan : 普回向真言結願念佛 ( Puhuixiang Zhenyan Jieyuan Nianfo )

Om. Sa mó lā. Sa mó lā. Mí mó lā. Sà hā lā ma ha. Zá hā lā Hom. ( Japa Mantra 3 kali )

Amítuófó shēn jī-nsè.
Tubuh Amitabha Buddha berwarna keemasan,

Xiāng-hǎo guāng-míng wú-děng-lún.
Keagungan dan terang-Nya tiada tara,

Bái-háo wǎn-zhuǎn wǔ xū-mí.
Lingkar urna laksana lima Sumeru,

Gàn-mù chéng-qīng sì dà-hǎi.
Pupil mata keunguan, sejernih empat samudra,

Guāng-zhōng huà-fo wú-shù yì.
Dalam pancaran cahaya-Nya, terdapat Nirmanakaya Buddha yang tak terhingga banyaknya,

Huà pú-sà-zhòng yì wú-biān.
Beserta Nirmanakaya Bodhisattva yang tak terhingga ( dalam pancaran cahaya Amitabha ),

Sì-shí-bā yuàn dù zhòng-shēng.
48 Ikrar menyeberangkan semua makhluk,

Jiǔ-pǐn xián lìng dēng bǐ'àn.
9 Jenjang padma mencapai tepian,

Námó Sānshíliù wàn-yì yīshíyī wàn jiǔqiān wǔbǎi tóngmíng tóng hào Amítuófó. ( Nama Buddha 3 kali )
Namo Amitabhaya Buddhaya dalam nama agung berjumlah tiga ratus enam puluh triliun seratus sembilan belas ribu lima ratus

Sumber:https://www.vijayatemple.org/2018ceremony/2018/06/07/真佛宗「羅天大醮」法會讚偈/

Judul Asli :
真佛宗「羅天大醮」法會讚偈

Sumber :
http://tbsn.org/chinese3/news.php?cid=38&csid=8&id=4604

◎ Tautan Siaran Langsung Pembabaran Dharma Mahaguru di Seattle ( Waktu Indonesia ) : Puja Bakti di Seattle Ling Shen Ching Tze Temple, setiap hari Minggu pukul 10:00 ( WIB ) ; Upacara Homa di Rainbow Temple, setiap hari Senin pukul 05:00 ( WIB )

Klik di sini untuk tautan siaran langsung dengan penerjemah Inggris

Klik di sini untuk tautan siaran langsung Mandarin

◎ Segera berlangganan (Subscribe) video resmi Zhenfozong :
http://youtube.com/c/truebuddhaschoolnet
https://vimeo.com/truebuddhaschool

◎ Mengapa dan Bagaimana Bersarana ?
http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=26&csid=7&id=1

◎ Pengulasan Sadhana Tantra : 
http://tbsn.org/indonesia/newsList.php?cid=29&csid=36

◎ Kumpulan Ceramah Dharmaraja Lian-sheng :
http://tbsn.org/indonesia/newsClass.php?cid=29

◎ Karya Tulis Dharmaraja Lian-sheng :
http://tbsn.org/indonesia/newsClass.php?cid=23

◎ Laman facebook TBSN Bahasa Indonesia :
https://www.facebook.com/syltbsnindonesia 

◎ Laman facebook TBSN Bahasa Inggris :
https://www.facebook.com/syltbsnenglish

◎ Laman facebook TBSN Bahasa Mandarin :
www.facebook.com/syltbsn

Mari bookmark situs resmi dan laman facebook Zhenfo Zong TBSN , kami akan senantiasa berusaha menyajikan berita dan Dharmadesana terbaru dari Dharmaraja Lian-sheng, supaya kita semua senantiasa bersama Guru Buddha.