True Buddha School Net Empty Banner
World Chapter
News
Events
Picture News
Vajra Masters
Masters Dharma Talk
Masters Articles
Home Page
News Index > True Buddha School News

True Buddha School Luotian Ritual Praise Verses

2018-06-23
True Buddha School Luotian Ritual Praise Verses


Luotian Ritual Praise Verse Recitation Practice Version
 1. Wholeheartedly Praying to Golden Mother Praise Verse Recitation Practice Version (Revised) - click the link to play
  Yao-chi-jin-mu (Golden Mother of the Jade Pond)
  Da-xian-fa-li (Manifest mighty power)
  Shang-miao-fa-wei (The taste of supreme dharma)
  Qing-jing-gan-lu (Pure ambrosia)
  Yin-shi-chong-zu (A grand feast of food and drink)
  Zi-run-xin-tian (Nourish heart and mind)
  Fu-de-zhi-hui (Enhance good fortune, merit and wisdom)
  Fa-pu-ti-xin (Generate bodhicitta)
  Yong-li-xie-xing (Forever apart from evil conduct)
  Gui-yi-san-bao (Take refuge in the Three Jewels)
  Xing-da-ci-bei (Perform deeds of great compassion)
  Li-yi-you-qing (Benefit sentient beings)
  Qiu-wu-shang-dao (Pursue the sublime path)
  Bu-shou-lun-hui (Transcend reincarnation)
  Li-e-ku-guo (Freed from the evil karma)
  Wang-sheng-ji-le (Reborn in the Pure Land of the Western Paradise)

 2. All Realms of the Ten Directions Praise Verse Recitation Practice Version - click the link to play
  Shi-fang-yi-qie-sha (Of the ten directions)
  Zhu-fo-pu-sa-zhong (May all the buddhas)
  Wu-liang-zhu-sheng-xian (Bodhisattvas)
  Ji-zhu-ye-dao-guan (Countless sages, and karma officials)
  Wei-yuan-da-ci-bei (Be compassionate)
  Jiang-lin-yu-fa-hui (Descend to the ceremony)
  She-shou-da-gong-yang (Grace the grand feast and enjoy the offerings)
  Na-mo-bao-tan-hua-pu-sa-mo-he-sa (Namo Ratnacandana Bodhisattva)
  Na-mo-bao-tan-hua-pu-sa-mo-he-sa (Namo Ratnacandana Bodhisattva)
  Na-mo-bao-tan-hua-pu-sa-mo-he-sa (Namo Ratnacandana Bodhisattva)

 3. Sprinkling Pure Water with Willow Branches Praise Verse Recitation Practice Version - click the link to play
  Yang-zhi-jing-shui Bian-sa-san-qian (Sprinkling pure water with willow branches over the great trichiliocosm)
  Xing-kong-ba-de-li-ren-tian (Benefiting humans and heavens with the empty nature and eight merits)
  E-gui-mian-zhen-yan (Relieving hungry ghosts from needle thin throats)
  Mie-zui-chu-qian (Eradicating sins and removing transgressions)
  Huo-yan-hua-hong-lian (Fiery flames transform into red lotuses)
  Na-mo-qing-liang-de-pu-sa-mo-he-sa (Namo Bodhisattva Mahasattvas of the Cool and Refreshing Land)
  Na-mo-da-bei-quan-shi-yin-pu-sa (Namo Great Compassionate Avalokitesvara Bodhisattva)

 4. Sandalwood Praise Verse Recitation Practice Version - click the link to play
  Zhan-tan-hai-an (The celebrated sandalwood by the seashore)
  Lu-re-ming-xiang (Burned in the censer)
  Ye-shu-mu-zi-liang-wu-yang (Yashodhara and her son safe and unharmed)
  Huo-nei-de-qing-liang (Flames transformed into refreshing coolness)
  Zhi-xin-jin-jiang-yi-zhu-bian-shi-fang (Wholeheartedly I make this incense offering to the ten directions)
  Na-mo-jiao-mian-qui-wang-da-shi-mo-he-sa (Namo Char-faced Ghost King Mahasattva)
  Na-mo-jiao-mian-qui-wang-da-shi-mo-he-sa (Namo Char-faced Ghost King Mahasattva)
  Na-mo-jiao-mian-qui-wang-da-shi-mo-he-sa (Namo Char-faced Ghost King Mahasattva)

 5. Universal Dedication Mantra, Vow and Buddha Name Recitation - click the link to play
  ''Om。Suo-mo-la。Suo-mo-la。Mi-mo-la。Sa-ha-la-mo-he。Za-ha-la-hum。''
  E-mi-tuo-fo-shen-jin-se (Golden Bodied Amitabha)
  Xiang-hao-quang-ming-wu-deng-lun (With incomparable countenance and brilliance)
  Bai-hao-wan-zhuan-wu-xu-mi (His mark of white-hair curling round five Mount Sumerus)
  Gan-mu-chen-qing-si-da-hai (Clear dark cyan eyes vast as four oceans)
  Guang-zhong-hua-fo-wu-shu-yi (An infinity of buddhas transform from his brilliant radiance)
  Hua-pu-sa-zhong-yi-wu-bian (Countless bodhisattvas transform as well)
  Si-shi-ba-yuan-du-zhong-sheng (Saving sentient beings with 48 vows)
  Jiu-pin-xian-ling-deng-bi-an (Nine levels of deliverance to the other shore
  Na-mo-san-shi-liu-wan-yi-yi-shi-yi-wan-jiu-qian-wu-bai-tong-ming-tong-hao-e-mi-tuo-fo (Namo the 36 trillion 119 thousand and 500 Amitabha Buddhas) (3 times)

 6. A Dream of Nanke - click the link to play
  Nan-ke-yi-meng shu-huang-liang (Just as the Nanke dream was nothing but an illusion)
  Kan-tan-ren-sheng-bu-jiu-zhang (Life does not last long)
  You-sheng-you-si-jie-you-ming (Life and death are predestined)
  Wu-pin-wu-fu-yi-wu-chang (Neither poverty nor wealth, only impermanence)
  Hun-fei-po-san-gui-he-chu (Whereto a wandering soul upon life's end)
  (Xing-lang-xin-kong-wang-qu-xiang (Purify the nature and empty the mind to see the true homeland)
  Jian-dui-xu-kong-shen-zhao-qing (Gradually reach the void and pray)
  Ling-zhan-jing-zhou-wang-xi-fang (Ride the coattails of sutras and mantras to the West)
Excerpt from: https://www.vijayatemple.org/2018ceremony/2018/06/07/真佛宗「羅天大醮」法會讚偈/Translated by True Buddha Translation Team
Translator: Lynn Ang
Editors: Henry Wolf and DJ Chang
Source: Vijaya Temple
| Back |
 

True Buddha School Net Copyright © 1995-2008 All Rights Reserved.